در مواقع بحران بیشتر باهم باشیم

در مواقع بحران باید بیشتر باهم و در کنار هم باشیم. شاید در این مواقع خیلی ها نیاز به باهم بودن دارند تا بتوانند از بحران خارج شوند. اگر عضو باشگاه همراهان فارابی هستید می توانید از داخل باشگاه و از قسمت پاداش ها، به مردم سیل زده سیستان و بلوچستان کمک کنید تا باهم در کنارشان باشیم.