دانشجویان بورسی

دانشجویان بورسی، شما دانشجویی هستید که توی بورس فعالیت دارید؟