باهم بودن و فداکاری تان، دهان به دهان می چرخد

باهم بودن و راز فداکاری تان، دهان به دهان می چرخد. شهر به شما می بالد. وقتی شعله در شعله می پیچد، به هیچ چیز نمی اندیشید؛ مگر آن سوی آتش.