باهم بودن لازمه موفقیت

هیچ کدام از ما به تنهایی نمی توانند به اندازه وقتی که همه باهم هستیم، قوی باشد